Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Hallie Mavis
Instructor

 

آموزش و توسعه و آبادانی روستا

امنیت دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی؛ محیطی و کالبدی است که در فضای جوامع نمود دارد و در مؤلفه های متعددی تعریف میشود. امنیت در زندگی بشر یک پدیده حیاتی است که بدون آن، ادامه زندگی انسان با دشواری‌های جدی روبرو خواهد بود. در قرآن کریم مفهوم امنیت شامل مواردی از قبیل امنیت سرزمین، امنیت راه ها، ایمنی از آسیب دشمن و... است.

فضای جغرافیایی، حاصل فرایندهای طبیعی تغییر یافته بوسیله انسان، شرایط اجتماعی تولید و تقسیم اجتماعی کار  در یک کل منتظم است. فضا مانند سایر مفاهیم متافیزیکی بسیار پیچیده است. واژه فضا در زمینه متعدد و رشته های گوناگون از قبیل نجوم، جغرافیا، فلسفه، جامعه شناسی، معماری و شهرسازی به طور وسیع استفاده میشود لیکن تکثر کاربرد واژه فضا به معنای برداشت یکسان از این مفهوم نیست

از دیرباز روابط متقابلی میان شهر و روستا وجود داشته است که بر حسب شرایط گوناگون جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مکانها و زمانهای گوناگون تفاوت هایی را چه از نظر شکل و چه از نظر محتوا نشان داده است. آشکار است که در شکل پذیری و تحول سکونتگاههای روستایی مجموعه عوامل و نیروهای متفاوت و متنوعی نقش آفرین هستند.

مسئله تأمین و بهره برداری از منابع آب در دهه های اخیر به مسئله مهمی در مقیاس جهانی تبدیل شده است. در این زمینه چالش های جهانی و دخالت سازمان های بین المللی بویژه سازمان ملل نیز افزوده می شود، پر واضح است که دسترسی به منابع آب قابل استفاده یا به شکل بحرانی است

اساسی ترین اهداف استقرار دولت ها فراهم ساختن رفاه و توسعه برای جامعه است. دولتها ریل گذار عمران و خدمات کشورها هستند یعنی زیرساختهای اساسی با هدایت و نظارت دولتها شکل میگیرد و بدون زیرساختهای کالبدی به خصوص در روستاها امکان توسعه محدود میشود،

حکمروایی محلی دربرگیرنده شبکه ای از بازیگران (کنشگران) محلی مانند بخش خصوصی، تشکل های غیردولتی و مدنی و نمایندگان دولت مرکزی است که اولویت ها و مسائل محلی را شناسایی و برای تحقق خواسته ها و رفع مشکلات با یکدیگر تشریک مساعی دارند،

زندگی روستایی و روستایی زیستن اساسأ کار جهادی است. فعالیتهای روستایی با تلاش و کار یدی و فیزیکی عجین است. دامداران عزیز روستایی و عشایری از سپیده دم برای چرای دامها بیدار میشوند، کشاورزان گاهی مواقع مجبور به آبیاری زمینها در شب هنگام هستند، زنان از ابتدای صبح مشغول نظافت رسیدگی به خانه و طویله، آماده کردن صبحانه و پخت نان میشوند، فرزندان همپای والدین مشغول تلاش هستند و به طور کلی همه برای زندگی در حال فعالیت میباشند.

مرز در واقع محدوده قلمرویی را شامل شده و از یه خانه تا یک محله، روستا، استان، کشور و حتی قاره در نظر گرفته میشود که به عنوان حریم نیز تعریف میشود، گاهی مرزها عینی هستند، گاهی ذهنی یا نامرئی مثل مرز دانش، گاهی مرزها ثابت هستند و گاهی قابل تغیر مثل حریم رودخانه ها، گاهی طبیعی اند مثل کوه و گاهی انسان ساخت مثل دیوار چین گاهی جدید هستند و گاهی قدیمی یا مرز باستانی

آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌

آیین‌ نامه‌  اجرایی‌ نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرك‌ موضوع‌ قانون‌ تشكیلات‌،وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ كشور و انتخاب‌ شهرداران‌ مصوب‌ 1375 مصوب‌ هیات‌ وزیران ‌1378/7/7

مدیریت روستایی در واقع فرایند سازماندهی، هدایت جامعه و محیط­ روستایی از طریق شکل دادن به سازمانها و نهادها است این سازمانها و نهادها وسایل تأمین هدفهای جامعه روستایی می­باشند. مدیریت روستایی فرایند چند جانبه ­ای است که شامل سه رکن، مردم، دولت و نهادهای عمومی است. در این فرایند با مشارکت مردم و از طریق تشکیلات سازمانهای روستایی، برنامه ها و طرح های توسعه روستایی تدوین و اجرا گردیده و تحت نظارت و ارزش یابی قرار می­گیرد. (رضوانی،211،1383). هنگامی که از مدیریت روستایی سخن به میان می­آید ممکن است لزوماً منظور مدیریتی اندیشیده شده و برنامه ریزی شده نباشد. به عبارتی نقش عرف، عادات و سنن در مدیریت روستایی تعیین کننده است (طالب، 1376).

گردشگری روستایی را می توان مترادف با عبارت  “تجربه زندگی محلی” دانست. این تجربه، شامل موارد بسیار متنوعی از جاذبه های طبیعی، فرهنگی و سایر فعالیت ها می شود. سرزمین ما از فرهنگ ها، آداب و رسوم، جشن ها و پیشینه ی تاریخی غنی و خاصی برخوردار است، که همگی جاذبه های خاص و قدرتمندی برای گردشگری محسوب شوند.

کشور ایران از بستر بسیار مناسبی در تولید صنایع دستی برخوردار است. باتوجه به تاریخ کشور، ایران به عنوان سومین تولید کننده این صنعت در جهان محسوب میشود و بالغ بر370 رشته صنایع دستی در ایران وجود دارد(سازمان گمرک ایران، 1396)این نوع حرفه اغلب به جهت میزان کم سرمایه گذاری اولیه به راحتی و با کسب تجربه و مهارت یا آموزش اولیه و نیاز محدود به فضا (حتی داخل خانه) قابل انجام است. بنابراین فعالیت مذکور یکی از تولیدات مناسب روستایی است که جامعه هدف آن اغلب گردشگران و به ویژه گردشگران خارجی هستند.

تعریف
کار آفرینی روستایی، اساسا تفاوتی با کارآفرینی در شهر ندارد جز اینکه باید آنرا در فضای روستا تصور نمود.
میتوان کارافرینی روستایی را سه گزاره ذیل تعریف کرد.
• نیرویی که سایر منابع را برای پاسخگویی به یک تقاضای بی پاسخ بازار بسیج میکند.
• توانایی خلق و ایجاد چیزی از هیچی.