Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Hallie Mavis
Instructor

 

آموزش و توسعه و آبادانی روستا

جمعیت جزو فاکتورهای قدرت هر کشوری محسوب میشود. عامل جمعیت بسیار متغیر بوده و دائما نیاز به بررسی و ارائه آمارهای دقیق دارد زیرا نوسان در آن گسترده است و رابطه مستقیمی با میزان موالید و نرخ مرگ و میر دارد. در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون نفر روستایی و تقریباً یک میلیون نفر عشایر در کشور زندگی میکنند

کشت صنعتی، اصطلاحی است معادل کشاورزی صنعتی و کشت انبوه در مقیاس بزرگ، برخی آن را معادل کشاورزی متمرکز، تجاری و یا حتی مکانیزه معرفی میکنند. در این نوع از زراعت هدر رفت منابع کم و به ازای به‌کارگیری سرمایه و ماشین آلات، استفاده از نیروی انسانی کاهش میابد البته به نسبت نیز از آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی در زمین استفاده میشود.

گرایش ذاتی انسانی میل به طبیعت و دست یابی به آسایش و آرامش است. امروزه استفاده از محيط طبیعی مي تواند نقش مهمي در سلامت افراد جامعه ايفا کند. از فضاهایی که این حس را برای انسانها به وجود می آورد روستاها و پیرامون آنهاست. تحقیقات ثابت کرده که مناظر درمان کننده و مؤثر بر رفتار و سلامت روان است.

زمین منشأ اثرهای زیست محیطی، مکان رخ داد آنها، چگونگی تمرکز، استخراج و استفاده از آنهاست. رشد جهانی جمعیت و تقاضا برای رفع نیازهای زندگی با توجه به محدودیت منابع، لزوم بهره برداری مطلوب را نمایان می سازد، جوامع روستایی به عنوان پایه های اقتصادی کشور در جهت تولید مواد اولیه، و غذایی کشور، در بهره وری از امتیاز بسیار والایی برخوردارند.

برای صحبت راجع به مخاطرات حتما باید شناختی کلی از محیط زیست داشته باشیم، بنابراین به ارتباط مجموعه عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک، اجتماعی، اقتصادی در اشکال مختلف با فرد و جمعیت را محیط زیست میگویند که بستر زندگی را در طبیعت فراهم کرده است. اما مخاطره یک اتفاق فیزیکی، پدیده یا فعالیت انسانی است که میتواند بالقوه خسارتزا باشد. انواع این مخاطرات عبارتند از آسیبهاي جانی یا تلفات، مالی، عملکردي، از همگسیختگی اجتماعی و اقتصادي و یا تخریب محیط باشد