Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Hallie Mavis
Instructor

 

آموزش و توسعه و آبادانی روستا

برای صحبت راجع به مخاطرات حتما باید شناختی کلی از محیط زیست داشته باشیم، بنابراین به ارتباط مجموعه عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک، اجتماعی، اقتصادی در اشکال مختلف با فرد و جمعیت را محیط زیست میگویند که بستر زندگی را در طبیعت فراهم کرده است. اما مخاطره یک اتفاق فیزیکی، پدیده یا فعالیت انسانی است که میتواند بالقوه خسارتزا باشد. انواع این مخاطرات عبارتند از آسیبهاي جانی یا تلفات، مالی، عملکردي، از همگسیختگی اجتماعی و اقتصادي و یا تخریب محیط باشد


مخاطرات میتواند طبیعی یا انسانی باشد، یک پدیده طبیعی که در مجاورت سکونتگا ههای انسانی و به شکل یک تهدید برای مردم، ساختارها یا سرمایه های اقتصادی روی می¬دهد و ممکن است منجر به بحران شود مخاطرات طبیعی را به وجود آورده است ولی زمانی که صحبت از مخاطرات تکنولوژیک(دخالت انسان در طبیعت)، مخاطرات اجتماعی-سیاسی(اثرات تظاهرات و اغتشاشات)، مخاطرات بیولوژی(مانند بیماریهای واگیر) و مخاطرات اکولوژیک(استفاده بی رویه از منابع طبیعی) میشود در واقع بحث مخاطرات انسانی مطرح شده است که تمامی این موارد در نواحی شهری و روستایی نمود دارد و برخی اثرات بیشتری در روستاها وارد میکند، زیرا سکونتگاههای روستایی از همجواری نزدیکی با محیط طبیعی برخوردار بوده و حوادث به طور مستقیم در زیست آنها مؤثر است
ازجمله حوادث طبیعی تأثیر گذار در مناطق روستایی به جهت نوع معیشت و فعالیت گذران زندگی تولیدات کشاورزی است که با تخریب خشکسالی، زلزله، طوفان شدید، ریزگرد و طوفان شن، طغیان رودخانه ها، تگرگ، سرمازدگی و یخبندان، آتش سوزی های مختلف منجمله بخشهای جنگلی، رانش و زمین لغزش و غیره است در حوادث انسانی نیز که رستاییان با آن دست به گریبان هستند میتوان به مهاجرتها بی رویه، بیکاری، فقر و انحرافات جامعه، وابستگی دارویی یا اعتیاد، معضلات و آسیبهای اجتماعی، امید به زندگی کم با آینده مبهم، کم بود بهداشت مناسب و مراکز درمانی، تغییر کاربری اراضی، فرسایش خاک و منابع آبی محدود، پسماند و آلودگیهای زیستی اشاره نمود