Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Hallie Mavis
Instructor

 

آموزش و توسعه و آبادانی روستا

زمین منشأ اثرهای زیست محیطی، مکان رخ داد آنها، چگونگی تمرکز، استخراج و استفاده از آنهاست. رشد جهانی جمعیت و تقاضا برای رفع نیازهای زندگی با توجه به محدودیت منابع، لزوم بهره برداری مطلوب را نمایان می سازد، جوامع روستایی به عنوان پایه های اقتصادی کشور در جهت تولید مواد اولیه، و غذایی کشور، در بهره وری از امتیاز بسیار والایی برخوردارند.

با توجه به رشد روزافزون جمعیت و وابسته بودن غذای اکثریت نوع بشر به این محصولات، و استراتژیک بودن آن، اهمیت دستیابی به خود کفایی در مورد این محصولات راهبردی روز به روز افزایش می یابد که در این راستا افزایش تولید می تواند نقش اصلی را ایفا کند، که یکی از راه های افزایش تولید نیز افزایش بهره وری است. بهره وری میزان محصولی است که از واحد منابع تولیدی؛ یعنی کار، سرمایه و زمین به دست می آید. اما میزان بهره وری و بهره برداری از تولیدات روستایی مناسب نیست. عوامل موثر در پایین بودن بهره وری تولید در مناطق روستایی را می توان عمدتا برگرفته شده از دو عامل درونی و بیرونی ذکر کرد، که مانع شکل گیری سرمایه در نواحی روستایی شده و بر عدم برخورداری از امکانات و زیر ساخت های لازم موثر بوده است، همچنین بخش کشاورزی به دلیل ساختار سنتی خود و وجود نیروی کار مازاد به نسبت از تولید اندک برخوردار است
پهنه سرزمینی ایران به رغم قرارگیری در کمربند خشک جهان، دارای توانمندی های زیادی در عرصه کشاورزی است. اما شیوه تولید و الگوهای نظامات بهره برداری در میزان بهره وری مؤثر است. عوامل تولیدی سنتی (کار، سرمایه و نهادهای واسطه ای) و عوامل متعدد دیگری از جمله تکنولوژی و ماشین آلات، اتکای به افراد و بالا رفتن سن بهره برداران، استفاده کم از تجربیات علمی در کشاورزی، نهاده و نوع بذر، تلفات، نوع بسته بندی و غیره همگی موجبات نامناسب بهره وری را بهمراه آورده است. بنابراین بهره-برداري از زمين هاي يكپارچه بدون ترديد مطلوبتر از كشت و كار در قالب الگوهاي بهره برداري خرد و پراكنده است، زيرا اراضي مزروعي با روي آوردن به كشت يكپارچه بهره برداري مطلوب و بهاء افزايش بازده محصول در واحد سطح، كاهش هزينه هاي توليد و در نهايت افزايش درآمد جامعه دهقاني منجر مي گردد، رشداقتصادي و افزايش بهره¬وري نقش مهمي در كاهش فقر ايفا مي كنند. اما در اين ميان، خود رشد اقتصادي و بهره وري نيز از عوامل زيادي نظير سرمايه گذاري، سطح آموزش و مهارت نيروي كار، زير ساخت ها و مسائل نهادي از قبيل امنيت، حقوق مالكيت و ديگر نهاد هاي حقوقي و قضايي تأثير مي پذيرند
با بکارگیری روش های به زراعی، در این روش با توجه به توان محیطی از تمامی منابع همچون؛ سرمایه های اجتماعی- انسانی، نحوه و میزان استفاده از منابع آبی، منابع خاک، آفت کش ها، کودهای طبیعی- شیمیایی و غیره به نحوه احسن و با جلوگیری از هدر رفت بهره مند می شود، به عبارت دیگر با مدیریت منابع و نهاده ها و صرف حداقل هزینه، بیشترین کارایی صورت پذیرفته و حداکثر بهره بردار می رسد. توسعه صنعتی باغات درختان مثمر میوه ده و درختان الواری برای رفع نیاز چوبی و گیاهان دارویی، همچنین ایجاد تولیدات هیدروپنیک برای صرفه جویی در مصارف انرژی و حفظ سطحی زمین. توسعه صنعتی دامپروری، طیور، آبزی پروری و استقرار صنایع تبدیلی، ایجاد خطوط خوراک دام و طیور (درجهت اشتغال زایی) برای حفظ و پایداری جوامع روستایی. تسهیل زیرساخت های سرمایه گذاری و تکمیل پروژه های نیمه تمام، بهره مندی روستاها از توانمندی تکنولوژیهای مدرن و ابزار کارآمد به منظور افزایش توان بهره وری و کاهش تلفات و تخریب تولیدات با رعایت اصول و موازین، هم راستا با رویکرد حفظ و پایداری محیط است