Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Hallie Mavis
Instructor

 

آموزش و توسعه و آبادانی روستا

کانونهاي روستايي- شهري  دو عنصر اصلی در چشم انداز یک ناحیه به شمار می روند، اما روابط متقابل آنها در ارتباط با راهبردهای توسعه ناحیه ای، کمتر مورد توجه جغرافی دانان و برنامه ریزان قرار گرفته است.

گردشگری روستایی از جمله اجزای مهم صنعت گردشگری در اقتصاد محسوب شده که میتواند با برنامهریزی اصولی و مناسب و همچنین شناسایی مزیتها و محدودیتهای مربوط به خود نقش موثری در توسعه مناطق روستایی، توسعه ملی و تنوعبخشی به اقتصاد ملی بر عهده داشته باشد.

احداث راههاي مواصلاتي اعم از آزادراه ها، بزرگراه ها، راه آهن و غیره، يكي از مهمترين دلایل توسعه يافتگي در جهان است . شبکه زیرساخت های جاده ای به خصوص در مناطق روستایی که در دراز مدت پایدار باشد و مکانیسمی برای برآورد شاخص مهم و توجیه ورود سرمایه به آن نواحی است.