Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Hallie Mavis
Instructor

 

آموزش و توسعه و آبادانی روستا

ریسک در اصطلاح به معنای احتمال خطر است و اقدامی که نتیجه اش نا مشخص است. ریسک در واقع ترکیبی از احتمال یک رویداد و عواقب منفی آن است. اکثر مردم ریسک را قابل قبول میدانند (ریاحی و قادرمرزی: 1396). شاید بتوان گفت ریسک قابل اجتناب است. اکر ریسک را به نوعی مترادف مخاطرات بدانیم سه عامل اصلی: محیط، انسان و مدت زمان در آن نقشی کلیدی دارند.

مدیریت ریسک به معنای رویکرد و عملکرد سیستماتیک مدیریت برای به حداقل رساندن پتانسیل خطر و از بین بردن آن است که شامل: ارزیابی، تجزیه و تحلیل، اجرای راهبردها واقدامات خاص برای کنترل و کاهش خطر است. به عبارت ساده تر باید گفت که مدیریت ریسک در واقع یک جریان فکری است نه یک ساز و کار اجرایی-عملیاتی.

برنامه های مدیریت ریسک شامل:
1-سنجش اعتبارات 2-نیروی انسانی(کارشناس) 3-نوع فعالیت (میزان درآمد، سطح شغلی و حجم درآمد) 4-نوع سکونتگاهها (شامل: درجه، سنجه و شاخص) 5-اثرات (شامل پیامدهای هزینه ای، مهاجرتی و ...)
سنجش مدیریت ریسک: همواره هزینه های قبل از ایجاد بحران باعث کاهش یک سوم از کل هزینه ها میگردد، اعتبارات تخصیصی در این خصوص شامل: اعتبارات علمی، تخصصی و مهارتی است. گام دوم تهیه داده های تخصصی (نقشه خطر) و شفاف کردن بحران، اگر حدود هر خطری مشخص شود پس آن بحراف شفاف سازی شده است به عنوان مثال زلزله های تا 4 ریشتر خطر جانی ندارد یا همچنین برای شدت سیل، میزان خشکسالی بنابراین برنامه های برای قدرت بالاتر معطوف میشود. اغلب بحرانها در ارتباط با محیط شناخته شده اند لیکن برخی بحرانها منشأ انسانی دارد و میتواند اثرات بشدت خطرناکتری را ایجاد نماید همانند آسیب های اجتماعی. لازمه سنجش روندها با فرآیند برنامه ریزی و روشهای مناسب تحلیلی با اعتبارات تخصیصی و کارشناسان امکان پذیر است، شاخص انسانی(کارشناسی) بسیار ملموس است و قابل محاسبه مثلا به میزان هر 100 متر مربع چقدر نیروی انسانی لازم است. نیروهای داوطلب میتوانند به صرت نماینده یا کارگر باشند.

بررسی فعالیتهای اقتصادی بسیار حائز اهمیت است زیراکه مستقیما با تولیدات، درآمد و استقال روستاییان در ارتباط است. در این خصوص باید محاسبه شود که درآمد خانوارها چقدر است. در بحث استقرار مساکن نیز مکانیابی، جانمایی و یا استقرار در زمینهایی با ریسک کمتر در اولویت است. شناخت و ارزیابی محیط خطر به آثار و پیامدهای ریسک بر خانواده های روستایی کمک میکند. از شرایط انعطاف پذیر و تاب آوری در مقابله با خطرات میتوان به بیمه ها اشاره کرد که تا حدی جبران خسارات می نمایند.

فرآیند مدیریت ریسک:
فرآیند مدیریت ریسک دارای ابعادی است که بیان میگردد:
-    شناخت: شناخت یا آگاهی قبل، حین و بعداز وقوع لازم است
-    ارزیابی: بررسی فرآیند ها یا روند ریسک
-    راهبرد: وابسته به اصول روشمند و شیوه های عملی است
-    تدوین برنامه ها: که میتواند کوتاه، میان و بلند مدت باشد که در مورد مدیریت بحران برنامه های بلند مدت تهیه و تدوین میگردد
-    و در نهایت تحلیل ارزیابی اثرات: که خود دارای قواعدی همچون؛ ارتقاء ظرفیتها، توانمند سازی، انعطاف پذیری و تاب آوری است..