Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Hallie Mavis
Instructor

 

آموزش و توسعه و آبادانی روستا
About

پیشنهادات
صندوق های خرد محلی
اندک اندک جمع گردد

تشکیل صندوق های خرد محلی

در این طرح پیشنهادی به ارائه راهکار جمع آوری صندوق های خرد محلی برای روستاها اشاره میشود.

راهکار آن نیز شامل:
حمایت از اعضاء و جهت‏ دهی فعالیت‏های آنها
 ارائه آموزش به اعضاء و هیئت مدیره
 بهبود مدیریت صندوق‏ها
بهره‏ گیری از ظرفیت‏های جانبی
تقویت روحیه مشارکتی در بین اعضاءاست

صندوق خرد محلی

افزایش درآمد خانوارهای كم درآمد

از طریق پرداخت وام‌های كوچك برای انجام فعالیتهای درآمد‌زا

This is The Hidden Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

تجهیز پس‌انداز خانوارهای عضو


This is The Hidden Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ارتقاء مهارتهای فردی و اجتماعی

از طریق برنامه‌های آموزشی

This is The Hidden Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

توانمند سازی جامعه محلی

از طریق ایجاد بستری مناسب برای مشاركت جمعی در قالب گروههای اعتبار پس‌انداز

This is The Hidden Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ارزش آفرینی در تولیدات

جوامع روستایی و اعضای صندوق ها

This is The Hidden Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

تقویت روحیه مشارکتی

در کسب و کارهای جمعی و مشارکتی

This is The Hidden Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

تقویت اقتصادی بانوان جوامع روستایی


This is The Hidden Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

دسترسی آسان به منابع مالی


This is The Hidden Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

حمایت از تعاونی ها در تامین نیاز مالی

جهت بازار فروش محصولات تولیدی توسط اعضاء

This is The Hidden Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

کاهش فقر در مناطق روستایی

و بین زنان روستایی

This is The Hidden Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
صندوق خرد محلی

معرفی و اطلاع رسانی روستا

اولین پایه تغییر نگرش به روستا معرفی آن است. ممکن از تعدادی از روستاها بسیار مهجور و منزوی باشند که با این راهکار به سرعت نسبت به شناخت آن روستا اقدام شده و از دور افتادگی و جدا افتادگی خارج میشود.