Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Hallie Mavis
Instructor

 

آموزش و توسعه و آبادانی روستا

وضعیت دسترسی به اینترنت در روستاها

به لحاظ جمعیتی بیش از ۹۸ درصد جمعیت روستایی کشور به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و تا پایان 1400 دو درصد جمعیت و چهار درصد روستاها بالای ۲۰ خانوار باقی مانده به شبکه اینترنت متصل می‌شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۹۶ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت روستایی پرسرعت متصل هستند، گفت: در خصوص پوشش اینترنت به روستاها ۱۶ درصد از اهداف برنامه ششم جلوتر هستیم.
به نقل از وزیر  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات